தாம்பத்திய உறவுக்கு மனைவிகள் அழைக்கும் சிக்னல் புரிந்து கொண்டால் இல்லறம் சிறக்கும்!

தாம்பத்திய உறவுக்கு மனைவிகள் அழைக்கும் சிக்னல் 5 உண்டு: புரிந்து கொண்டால் இல்லறம் சிறக்கும்!